DEKLARACJA

zawodzie-logo

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie

Prosząc o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia zobowiązuję się przestrzegać przepisów Statutu, a w szczególności:

  1. Realizować cele i zadania Stowarzyszenia.

  1. Opłacać regularnie składki członkowskie. Nr konta Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Poczesnej nr konta: 02 8260 0006 2001 0010 5620 0001.

  1. Brać czynny udział w pracach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także na wykorzystywanie moich danych przez Stowarzyszenie do celów statutowych.

 

………………………………………                                            ………………………………………..

            miejscowość, data                                                                     własnoręczny podpis

Dane personalne kandydata:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL: …………………….……………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: …………………..……………………………………………………………………………….

Telefony: ……………………………………………………………………….……………………………………………

E-mail: …………………..……………………………………………………………………………………………………

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje Pana/Panią w poczet Członków Stowarzyszenia.

Wprowadzono do rejestru Członków pod nr ………………………………