STATUT STOWARZYSZENIA

zawodzie-logo

STATUT Stowarzyszenia
„Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie, zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, zm. Dz.U. z 2015 r.: poz. 1393,1923) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 § 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest  miejscowość Zawodzie w gminie Poczesna.

§5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony , a po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i osoby na podstawie umów cywilno – prawnych, w tym swoich członków.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z danymi identyfikacyjnymi stowarzyszenia oraz może posiadać odznaki i logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców sołectwa Zawodzie.

§10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Zawodzie,
 2. integracja mieszkańców sołectwa, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. utworzenie lokalnego centrum aktywności, które będzie realizowało działanie świetlicy wiejskiej, klubu dla młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa;
 2. organizowanie form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
 3. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 4. działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 5. redagowanie gazetki lokalnej;
 6. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, imprez, aukcji, koncertów i wystaw;
 7. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 11. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców sołectwa;
 12. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
 13. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 14. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa w tym : budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej
 15. zagospodarowanie przestrzeni publicznej
 16. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;
 17. współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu;
 18. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego sołectwa, tworzenie nowych miejsc pracy;
 19. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
 20. popularyzację rolnictwa ekologicznego;
 21. zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru, w tym produktów lub usług lokalnych
 22. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 23. organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;
 24. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem sołectwa i gminy Poczesna.

§12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 – §11 niniejszego statutu.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona w sołectwie Zawodzie, która ukończyła 16 lat, rodzic dziecka uczęszczającego do placówki oświatowej na tym terenie, jak również osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
  Kandydaci wyrażający wolę przystąpienia Stowarzyszenia zobowiązani są złożyć deklarację członkowską.
 2. Członkami wspierającymi, mogą zostać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawionych praw publicznych deklarujących na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od dnia powiadomienia ich o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§17

1. Członek wspierający ma prawo :

 1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 2. wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programów Stowarzyszenia
 3. wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.

  2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust 2 pkt 2) i 3).

§18

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
 3. szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.3.


Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Wyboru dokonuje Walne Zebranie członków spośród zgłoszonych kandydatów.


Walne Zebranie Członków

§23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§25

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie
  i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd

§28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3-7 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa
  i do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga zgody skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§29

1.Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§31

1.Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
  lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. dotacje.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  a w szczególności  jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że, wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§37

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, oraz niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków  Zarządu.

 


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 07.07. 2016 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków