POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie” z siedzibą przy ul. Długiej 130, w Zawodziu, Gmina Poczesna (kod pocztowy: 42-262),
tel.: 605 852 604, adres e‐mail: cal.zawodzie2016@gmail.com

2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są  w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również  prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4a. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji    celów statutowych Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. 

4b. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć  grupowych (3 osoby i więcej) jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się  zadbać  o to, aby nie uczestniczyć  w sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań  organizowanych przez Stowarzyszenie. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest podanie informacji: imię, nazwisko, miejscowość  zamieszkania, wzrost dla mediów. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o „zapomnieniu” zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”.