Informacja

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”

ul. Długa 130, 42-262 Poczesna

 

INFORMACJA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  na wykonanie  zadania polegającego na budowie  Lokalnego Centrum Aktywności sołectwa Zawodzie wpłynęła 1 oferta:


P.P.H.U LOMA Mariusz Lorentz
ul. Wysockiego 21, 42-200 Częstochowa
Data wpłynięcia oferty: 23.04.2018 r.
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 90%:  299 200,00 zł 
Długość okresu gwarancji – waga 10%:  48 miesięcy
Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców tj. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadania wiedzy i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: oferta został złożona ze stosownym oświadczeniem, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych wymogów.
Informacje o braku podstaw do wykluczenia- oferta zawiera oświadczenie o braku o braku podstaw do wykluczenia

 

                                                                  Barbara Łukasiewicz – Prezes Zarządu

informacja.pfd